Profile społecznościowe

Data publikacji 01.08.2018, Szczecin

Zapytanie ofertowe na stworzenie działań informacyjno-marketingowych

Zapytanie ofertowe na stworzenie działań informacyjno-marketingowych polegających na utworzeniu wydarzeń na profilach społecznościowych (przez okres 16 miesięcy) w związku z uczestnictwem Zamawiającego w projekcie „Dbam o Zdrowie” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet 6, Działanie 6.08. Zadanie polega na stworzeniu i wprowadzeniu szeregu działań informacyjno-marketingowych mających na celu promocje projektu w powiecie myśliborskim i gryfińskim.


Zamawiający: 

Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce – „Fundacja e-Medycyna” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gombrowicza 5/8, 70-785 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000556694, NIP: 8522613361, REGON 3614438283, reprezentowaną przez Arletę Górecką-Przybycień – Prezesem Zarządu oraz Adrianem Naumowicz – Wiceprezesem Zarządu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła. Wykonanie dzieła nastąpi w ciągu 16 miesięcy, w skład projektu wchodzi przygotowanie: projektu i wprowadzenie na stronę internetową www.facebook.com, treści związanych z promocją projektu (tj. wydarzeń). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Dzieła w terminie do dnia 31.12.2019r. W tym każde wydarzenie będzie utworzone do końca miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca sierpnia 2018 (tj. do 31.08.2018r.).

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać pocztą lub kurierem, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce – „Fundacja e-Medycyna” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gombrowicza 5/8, 70-785 Szczecin

w terminie do dnia 13.08.2018 do godz. 12:00

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.