Zatrudnienie pielęgniarki/pielęgniarza

Data publikacji: 02.01.2019r.

Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w poradni gastroenterologicznej i endoskopii.

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pielęgniarki/pielęgniarza w ramach projektu „DBAM O ZDROWIE” nr RPZP.06.08.00-32-K004/17 realizowanego w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.8


Zamawiający: 

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 58,  74-400 Dębno

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest u dzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w poradni gastroenterologicznej i endoskopii służące realizacji projektu pn. Dbam o zdrowie w Szpitalu w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., czyli:

– usługa pielęgniarska podczas wykonywania badań kolonoskopowych w pracowni endoskopowej,

– świadczenie usług zdrowotnych w pracowni endoskopowej – porada.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

ofertę należy przesłać pocztą lub kurierem, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

w terminie do dnia 17.01.2019 do godz. 12:00

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania. Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 

Do pobrania:

  1.  Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pielęgniarki pielęgniarza w ramach projektu DBAM O ZDROWIE